Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by :) ..107..44.220 on Jan 13, 2019 at 23:56:56:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by Typo on Jan 13, 2019 at 23:29:54:


tôi đă định nghĩa tâm và giới hạn nó trong thân rồi, c̣n thức th́ khác với tâm theo tôi

bác định nghĩa "tâm thật sự" đi chớ, định nghĩa rồi th́ tôi sẽ thấy sự "nằm ngoài suy nghĩ" có phù hợp hay không; đó mới là sự thảo luận hữu ích

chẳng hạn bác nói "cái biết của sự sống" nằm ngoài suy nghĩ th́ tôi cũng đồng t́nh

:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]