Re: thc mc


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 15:08:16:

In Reply to: thc mc posted by anhkhachquen on Mar 13, 2019 at 13:29:00:

nếu v ch bạn trai nhỏ tuổi hơn th đ khong phải l l do chnh đng . gi'ng như ngy đ my parents khong thch hắn với l do "hắn ln hơn DG", ci l do khong chnh đng nn DG tới lun bc ti ..

nếu họ đưa ci l do chnh đng c thể DG suy nghĩ lại v c lẽ by giờ chả c chuyện g dde^? than vản hihihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]