Re: mang TLN ln đy nha


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 14:52:05:

In Reply to: Re: mang TLN ln đy nha posted by tinh on Mar 13, 2019 at 14:47:02:

hahahaha bởi zị ng` no chưa lấy chồng, lấy vợ, DG hay khuyn đừng c ngu m nho v . chả bở bo g đu hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]