Re: mang TLN ln đy nha


Posted by tinh ..76..244.248 on Mar 13, 2019 at 15:38:42:

In Reply to: Re: mang TLN ln đy nha posted by TLN on Mar 13, 2019 at 15:08:40:

thì bởi mới nói chàng của TLN có máu hoạn thư mà còn phn bịt được gì nữa chứ cho nn TLN tránh được cái gì hay cái đó, ít nhứt khg nhắc đ́n tn ḿy anh em ḱt nghĩa kia với him, còn bắt bục phải nhắc thì gọi họ là ḿy thằng quỷ sứ chứ đừng có gọi là anh ǹy anh nọ eheheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]