Re: Nếu có giải ...


Posted by Lz ..207..61.9 on Jul 15, 2019 at 12:44:55:

In Reply to: Re: Nếu có giải ... posted by honhoang on Jul 15, 2019 at 12:41:34:

Không phải dedicated mà là anxious :)

Bây giờ mà có khi tôi vẫn nằm mơ đi học muộn, hoặc về VN rồi trễ chuyến bay không sang lại được :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]