Re: Bửu ...


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Mar 25, 2020 at 11:26:40:

In Reply to: Bửu ... posted by B on Mar 25, 2020 at 11:23:05:

KT = Không Thạch chứ không phải Không Tánh ...:)))

C̣n pháp danh của Bờm là ǵ nè ?

KP = Không Phét ?...hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]