Re: Sự sống bộ túc , Bác hoàng Lan


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 14, 2019 at 13:09:25:

In Reply to: Re: Sự sống bộ túc , Bác hoàng Lan posted by :) on Jan 14, 2019 at 12:30:49:

Thế theo sự đồng ư của bác ,
Tôi vội vàng nói chữ “nó “ kia Bằng tất cả ḷng thành kính của tôi Xin dâng lên 🙏
Vừa xin được sửa lại thành những chữ tôn kính nhất của nhân gian hăy gọi qua những danh xưng : GOD, buddha nature , ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]