Re: Hello


Posted by CH ..104..192.76 on Jan 14, 2019 at 16:47:10:

In Reply to: Re: Hello posted by DG on Jan 14, 2019 at 16:44:00:

800 ngn, 2 acre ... ở chổ mnh chắc 4-5 triệu
>>> Wah qu rẽ . Ở đy kiếm được nh no 2 acres .. C chừng đ đất họ xy ln 2, 3 căn hay ln condo . Thấy bải đất no trống l ln nh .
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]