Re: FB ?


Posted by Hải u ++ ..73..174.114 on Mar 13, 2019 at 21:12:34:

In Reply to: Re: FB ? posted by Hải u on Mar 13, 2019 at 21:09:22:

Cn P l con nh quan văn rời VN lc cn b nn P v T cả 2 đều quen HA ngay chnh giửa of cuọc đời

hahahaha



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]