Re: Nếu có giải ...


Posted by Lz ..207..61.9 on Jul 15, 2019 at 12:58:22:

In Reply to: Re: Nếu có giải ... posted by honhoang on Jul 15, 2019 at 12:48:36:

Hay lo nó thế thôi :)

Những ngưỜi không lo thật ra họ sướng hơn, v́ số họ bọc điều không phải lo lắng ǵ

Ai co' số bọc điều trong này th́ bác biết rồi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]