Re: Tinh ==> bn về đa đinh


Posted by DG ..24..154.20 on Jan 14, 2019 at 13:54:35:

In Reply to: Re: Tinh ==> bn về đa đinh posted by tinh on Jan 14, 2019 at 12:33:18:

gọi "đinh" cho lịch sự ,,, chứ khong lẽ gọi "đa su'ng" hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]