Re: Hello


Posted by KT ..107..97.32 on Jan 14, 2019 at 16:20:25:

In Reply to: Re: Hello posted by CH on Jan 14, 2019 at 16:12:51:

Hi anh CH , bx tự nhin c định mua nh c đất, bx muốn khi về hưu sẽ ở Washington, vi bn đ tiền thuế nhẹ hơn bn Oregon đ CH ,
KT th muốn ở Oregon gần gia đnh bạn b, v chợ ba cũng dể,
Hiện giờ 2 v/c chưa thống nhất cn đang tranh luận chổ ở
(KT ni lầm thầm trong bụng kh khăn qu thi mỗi người mỗi căn đi, ở cho khỏe ) KT chỉ ni lầm thầm trong bụng thi :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]