Re: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 07, 2018 at 07:09:05:

In Reply to: Re: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu posted by :) on Nov 06, 2018 at 21:26:11:


C dm c với ti đu m bảo chung độ?

Texas đang đổi từ mu đỏ sang mu xanh đ.

Cn việc "ph thối" th cụ b sai rồi. Một Hnh Php hay Lập Php m quyền tuyệt đối đều dễ dẫn đến việc tập trung quyền hnh, dẫn đến cc chnh sch, quyết định bất cng v sai lầm.

"Check & balance" l điều nn c.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]