Re: tinh: thư cho bố nui (revise)


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 16:22:57:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui (revise) posted by Nhị Ca on Jan 14, 2019 at 15:59:21:

paternité ở đy M mún nói v̀ vịc khg bít tình phụ tử của cha rụt M mà NC


" ...comment cela signifie-t-il "
còn trg cu này thì vì nó là question, cụ th̉ bắt đ̀u bằng "comment", cho nn phải ḷp lại subject 1 l̀n nữa, l̀n đ̀u là cela, l̀n sau là il ---> M khg sai cu này NC ơiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]