Re: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 07, 2018 at 07:12:58:

In Reply to: Re: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu posted by Z on Nov 06, 2018 at 21:15:57:


Tối qua ti đ tự ăn tự nhậu ngồi xem kết quả bầu cử rồi.

C thể US House sẽ chưa đụng đến chữ "I" lc ny, nhưng chắc chắn l cc cuộc điều tra sẽ tiếp tục, mang ra nh sng những g lu nay bị giấu kn, bưng bt.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]