Re: xin hỏi


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 25, 2020 at 17:17:08:

In Reply to: xin hỏi posted by anhkhachquen on Mar 25, 2020 at 11:31:39:

c mua đuọc đu m đeo , đu c ai phạt mnh

c ng` ni đi thăm họ ha`ng m cảnh st stop mnh v biết đuọc sẽ bị phạt . đ ton l tin dzịt
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]