Re: 91 thành ngữ, tục ngữ


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 07, 2018 at 07:45:38:

In Reply to: Re: 91 thành ngữ, tục ngữ posted by Lz on Nov 06, 2018 at 00:52:10:


Cảm ơn bác "cập nhật" thêm thành ngữ, tục ngữ.

Thật là thú vị khi biết ư nghĩa của các câu xưa ha bác?

Tôi có thấy những typo trong bài viết nhưng "tôn trọng tác giả" nên không edit dùm .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]