Re: cho những ai cn nhớ Si Gn xưa


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 07, 2018 at 07:37:46:

In Reply to: cho những ai cn nhớ Si Gn xưa posted by tbm on Nov 07, 2018 at 04:32:38:


Tc giả c lẽ l một "cụ b" gần 80. Ngy xưa gia đnh thuộc giới kh giả nn đang đnh bng lại qu khứ vng son của mnh. Hoặc cũng c thể b đang ... tưởng tượng ci qu khứ ấy.

Khng phải ai "cn nhớ Saigon xưa" cũng đều nhớ những "Givral, La Pagode, Continental ...", hoặc "những bản nhạc ngoại quốc nổi tiếng thịnh hnh m chng ti thay phin nhau yu cầu nh hng để dĩa ht, như A Certain Smile, Youre My Destiny, I Went to Your Wedding, Diana v.v..."

Bi viết của b khng đạt!
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]