Re: Chết hụt


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Dec 04, 2018 at 09:51:39:

In Reply to: Chết hụt posted by KT on Dec 04, 2018 at 08:19:02:


Hồi nhỏ g? Người Việt mnh lớn ln ai cũng chết hụt hoi.

Ai cũng đ từng "sướng muốn chết" m vẫn sống nhăn.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]