Re: Nếu có giải ...


Posted by Lz ..207..61.9 on Jul 15, 2019 at 13:24:29:

In Reply to: Re: Nếu có giải ... posted by honhoang on Jul 15, 2019 at 13:19:03:

Tôi cũng không biết "kháng cự" làm sao .. bác thử nói xem gặp bác th́ bác sẽ nói ǵ, sẽ giải thích ra sao? :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]