Re: 91 thành ngữ, tục ngữ


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 07, 2018 at 07:47:42:

In Reply to: Re: 91 thành ngữ, tục ngữ posted by tn on Nov 06, 2018 at 08:59:45:


Rành, nhưng câu đó chưa hẳn đúng. Vịt bay được.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]