Re: Nếu có giải ...


Posted by B́nh Yên ..107..216.153 on Jul 15, 2019 at 13:31:21:

In Reply to: Re: Nếu có giải ... posted by Lz on Jul 15, 2019 at 13:28:29:

Bác nói thế chứ cái tiele của bác cũng đâu có nói ǵ về TLN, nhưng các cô hễ thấy title nào của bác đề xướng ra là họ vào xem bác có nhắc đến tên họ không :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]