Re: không phải làm nhiều


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Mar 25, 2020 at 19:09:35:

In Reply to: Re: không phải làm nhiều posted by KT on Mar 25, 2020 at 19:01:16:

Q thuộc loại ngựa non háu đá đo KT ...hahaha ...vài năm sau 50+ = U 60 th́ bố she mới dám bỏ hăng khi làm dưới 2 năm ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]