Re: Kế vẹn ton


Posted by tn ..73..91.53 on Jul 15, 2019 at 13:36:01:

In Reply to: Re: Kế vẹn ton posted by honhoang on Jul 15, 2019 at 13:07:21:

Cha ban nhieu hồng n trn gia đnh anh .... Mẹ của anh qu giỏi ....

mnh bay giờ c 2,3 dứa m chăm sc dạy dỗ khong rồi ....
b cố của tn sinh truởng trong gia đnh c 14 nguoi con,,, mỗi nguoi sinh ra khoảng 10 ... dzị l b nội tn c khoảng 130 nguoi anh chị em họ ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]