Re: tinh: thư cho bố nui (revise)


Posted by tinh to M ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 12:31:43:

In Reply to: tinh: thư cho bố nui (revise) posted by My on Jan 14, 2019 at 10:35:58:

còn cái cu này "Imagine-toi comment cela signifie-t-il pour un enfant qui, jusqu' date, n'a jamais connu la paternit depuis sa naissance."

ý M là trước khi M đọc thư của b́ nui vít cho M lúc M còn ŕt trẻ bn VN thì M khng h̀ bít th́ nào là tình phụ tử .

Th́ thì khg c̀n phải nói "depuis sa naissance" làm chi, vì nói jusqu' date, là đủ ý r̀i . Jusqu'à date nghĩa là "cho tới lúc đó", thì dĩ nhin phải là từ lúc mới đẻ cho tới lúc đó, đúng khg nè ?

cu trn sẽ vít gọn là :"Imagine-toi comment cela signifie-t-il pour un enfant qui, jusqu' date, n'a jamais connu la paternit."

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]