Re: Đ xanh trở lại rồi!


Posted by htc ..128..234.96 on Dec 04, 2018 at 10:16:48:

In Reply to: Re: Đ xanh trở lại rồi! posted by DG on Dec 04, 2018 at 09:49:45:

trước khi bc sĩ phết trong tờ giấy th triệu chứng của bc ra sao, DG c thể kể htc nghe được khng? Nếu m ring tư qu htc sẽ đưa email cho DG . htc c đọc trong web nhưng m DG c lẽ cho htc thm info v DG trực tiếp chăm sc bc .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]