Re: chào buổi sáng ..... chúc vạn sự tốt lành


Posted by tn ..73..91.53 on Nov 07, 2018 at 08:50:53:

In Reply to: Re: chào buổi sáng ..... chúc vạn sự tốt lành posted by Z on Nov 07, 2018 at 08:30:29:


hihihihi,,, nuoc Mỹ có 2 đảng,,, kẻ chín lạng nguoi mười cân ....

tn thấy ỏ TX đời sống dễ hơn ỏ NY and MA ,,, ỏ mí tiểu bang đó dân lănh welfare nhieu quá, cho nen business and nguoi ddi la`m ddo'ng thue^' fe^ la('m ...... TX dân đi làm nhieu ,,, có nhieu job hơn ..Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]