Re: mang TLN ln đy nha


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 16:01:15:

In Reply to: Re: mang TLN ln đy nha posted by tinh on Mar 13, 2019 at 15:55:38:

th hắn my, tao, DG cũng my, tao ri chửi nhau = tie^'ng anh hahahaha

m lc giận tự du*ng ti'ng anh sủa giỏi lắm bnh thung tiếng anh ni khong giỏi = lc nổi cơn giận ln hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]