Re: Tnh Mẩu Tử (của Mỹ)


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 13:43:43:

In Reply to: Re: Tnh Mẩu Tử (của Mỹ) posted by Q on Nov 22, 2019 at 13:30:11:

wil ? cười
thì tui đã nói mẹ M và mẹ Q đ̀u bị abused nn họ mới như ṿy.
btw, đó chỉ là suy lụn của Q, chứ làm sao Q đọc được trg lòng mẹ Q nghĩ gì ? Có nhg ng họ ŕt lạnh lùng, họ khg th̉ nói được 1 chữ ngọt ngào với con ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]