Re: Hơn 307.000 ca Covid-19 mới trong một ngày, kỷ lục cao nhất từ đầ


Posted by TOI ..27..25.121 on Sep 13, 2020 at 20:40:41:

In Reply to: Re: Hơn 307.000 ca Covid-19 mới trong một ngày, kỷ lục cao nhất từ đầ posted by GS on Sep 13, 2020 at 20:21:37:

như ḿnh đă nói, bọn cho mượn tiền lấy lăi là những bọn bất nhân ...số $$$ cho mượn càng lớn bao nhiêu th́ dă tâm của bọn chúng thâm độc và bất nhân bấy nhiêu ...

Giờ GS tin COVID-19 là do con người làm ra và người chủ mưu không ai ngoài bọn cartel quốc tế !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]