Re: =====> HA


Posted by DG ..73..173.172 on May 18, 2020 at 09:07:52:

In Reply to: Re: =====> HA posted by lv on May 18, 2020 at 08:57:37:

chơi stock ai cũng chơi (trừ em, khong biết chơi nên chỉ bỏ vô 401K thôi) , chừng nào anh lv đi casino hoài th́ mới gọi là cờ bạcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]