Re: Mnh khng trng đu, xin đừng la hoảng


Posted by Hải u ..73..174.114 on Dec 15, 2018 at 16:24:45:

In Reply to: Mnh khng trng đu, xin đừng la hoảng posted by ch on Dec 15, 2018 at 16:19:04:

HA just ni P l mấy ace trong forum ny trng 262 mils
& P hỏi c Anh trong đ khg ?

Mai qu HA cui trả lời "khg c anh v anh chỉ read access not write nn đu c ai bit mnh"

Anh ch ny thiẹt tnh

Lm HA nghỉ tự nhien c 10 mils ... đả qu hong bit tnh sao ta

hahahaahMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]