Lại đi xa kiếm ăn


Posted by :{ ) ..73..128.40 on Oct 04, 2018 at 11:05:00:


Tháng 10 tôi lại phải "tha phương cầu thực". Lần này đem xe đ̣ đi tuốt qua Maine, Boston, New Hampshire; sau đó thêm một chuyến đi thăm MSP (H́ h́! Lâu nay không thấy "nàng").

Bạn bè trong chợ có ai ở những vùng đó không? Cà phê hỉ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]