Re: tinh: thư cho bố nui (revise)


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 16:56:54:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui (revise) posted by May++ on Jan 14, 2019 at 16:48:38:

là ti b́m dislike NC, chứ đu phải M mà M sorry, vì ti b́t đ̀ng với NC nn ti dislike cho NC chú ý post của ti ihihiiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]