Re: Nếu có giải ...


Posted by Q ..192..191.10 on Jul 15, 2019 at 14:17:55:

In Reply to: Re: Nếu có giải ... posted by Lz on Jul 15, 2019 at 14:00:47:

bác nói khó rồi không muốn làm, lại nói không phải specialty của bác, th́ người tachỉcách cho bác để khỏi làm, mà bác lại căi là thế nào
bác thích th́ bác cứ làm đi, job security sure, nhưng promotion th́ not sure, kêu ǵ làm nấy họ không promote đâuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]