Re: thiện nam ơi


Posted by CH ..104..192.76 on Jan 14, 2019 at 17:02:37:

In Reply to: Re: thiện nam ơi posted by DG on Jan 14, 2019 at 17:00:45:

Mnh hong c dng mấy sấy tc hay hair flat iron nn hong biết DG ơi . Ni thiệt, tc ngắn nn hong c sấy . DG tại sao phải dng ci ny ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]