Re: Fraud lộng hnh qu


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 14, 2019 at 09:49:13:

In Reply to: Re: Fraud lộng hnh qu posted by DG on Mar 14, 2019 at 08:39:31:

khng , thẻ ny chưa c mua ở website .

Thẻ ny rất mới v thẻ cũ đ cancel sau ci vụ mua nhầm scam TV .

Tui đang nghi vi thằng .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]