Re: chắc xong đời ri


Posted by DG ..73..148.244 on Nov 07, 2018 at 09:59:57:

In Reply to: Re: chắc xong đời ri posted by KT on Nov 07, 2018 at 09:56:00:

th bởi đu c lo, doctor obgyn ni easy lắm nhưng phải mo^? 2 chổ chỉ fải mổ xong chắc c thẹo v fải nằm 1 chổ hơi mắc cng v fải lo cho mẹMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]