Fraud bể mánh


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 14, 2019 at 10:05:24:

Sau khi ḿnh close cái credit card để tránh thằng Fraud th́ thằng phone " data breach " ngưng kêu cho ḿnh ( ít ra từ sáng tới giờ chưa kêu ) .

Kết luận : Chúng nó ( phone và Fraud charge ) là một . Thấy charge không được nên bỏ cuộcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]