Re: Biển Người


Posted by DG ..71..169.34 on Nov 17, 2020 at 14:24:30:

In Reply to: Re: Biển Người posted by TLN on Nov 17, 2020 at 14:12:08:

em ăn bớt chips lại ri chị ơi, thch ăn egg rolls , tm chin :) chắc c lẻ vậy, gene bố em cao mu, cholesterol th em khong biết bố c hay khong cMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]