Re: invited !


Posted by tn ..172..12.96 on Oct 23, 2020 at 19:03:05:

In Reply to: invited ! posted by B on Oct 23, 2020 at 16:24:54:

Chúc mừng, chuc mung bác B .....

Nếu ổng thắng th́ huy hoàng, cụng ly .....khong sao. Nhưng nếu ổng thua th́ buồn bỏ bu ..... :):)

Không có vợ cũng có nhieu thiệt tḥi hén bác :):), bây giờ nguoi ta cho mời one guest, nhưng không có ai available để đi cùng hihihihihihihi,,,,,,Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]