Re: bi thơ tặng TLN v anh ch n


Posted by anhkhachquen ..170..64.212 on Mar 22, 2019 at 12:29:34:

In Reply to: bi thơ tặng TLN v anh ch n posted by mmnh on Mar 22, 2019 at 12:25:44:

Mỗi lần tắt nắng bật mưa
Điền thổ ứớt đẫm lưa thưa l vng ..hhiihMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]