Re: thương con


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 13:55:25:

In Reply to: thương con posted by DG on Nov 22, 2019 at 13:52:50:

ừa cho nên khg thể dựa trên cái gì để biết có thương hay không, thôi thì assume là thương đi cho nó nhẹ lòng eheheeeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]