mẹ


Posted by DG ..73..148.244 on Aug 09, 2018 at 19:22:18:

khong sang với mẹ th thấy tội nghiệp mẹ, b lẩn thẩn c 1 mnh cn sang ng`i đ th mẹ cứ ra v canh chừng mnh , rồi cứ ku theo chị v phng ngủ em cứ ngồi đ chị mệt qu . lm mnh cảm thấy mnh sang mẹ mệt the^m chứ chả gip đuọc gMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]