Re: mẹ


Posted by tn ..73..91.53 on Aug 09, 2018 at 20:04:00:

In Reply to: mẹ posted by DG on Aug 09, 2018 at 19:22:18:


đi khi mẹ ni mệt chứ chưa chc she mệt, c thể she khong cn hiểu chữ mệt nghĩa l g, c thể she means l vui hong chừng :):)

khen ĐG hoi .... ni thiệt DG hay a'',, it nguoi lm đuợc, kể cả tn, về nh mẹ chơi c 4 ngy, m ci mẹ hết 3 lần rồi ...hihihihihihihi.......Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]