Re: Tại sao hôm nay ḿnh vui ?


Posted by DG ..65..96.202 on May 14, 2019 at 11:16:00:

In Reply to: Re: Tại sao hôm nay ḿnh vui ? posted by O(*_*)O on May 14, 2019 at 11:13:04:

làm ǵ mà có đuọc 2 triệu trừ phi you chơi ś tốc trúng này trúng nọ

tiền nhà, tiền bills, tiền insurance, tiền con cái đi học, tiền thuế nhà, tiền tiền tiền … cái ǵ cu~ng tiền

dân ở VN cứ tuỏng làm luong nhiêu đó khong fải đóng thuế … LOL (chắc bây giờ dân bên VN cũng biết rùi)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]