Re: Lại đi xa kiếm ăn


Posted by :{ ) ..73..128.40 on Oct 04, 2018 at 11:22:59:

In Reply to: Re: Lại đi xa kiếm ăn posted by honhoang on Oct 04, 2018 at 11:14:44:


Số khổ nó vậy đó bác ơi, nhưng mà thích. Mỗi lần đi như vậy học được nhiều cái ngộ lắm.

Trước mỗi chuyến đi phải ngồi gạo bài ba bốn bữa. Nhờ vậy mà cái đầu tôi giống như cái tiệm chạp phô, "chứa" đủ thứ.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]