Re: tinh: thư cho bố nui (revise)


Posted by My ..72..72.38 on Jan 14, 2019 at 17:33:04:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui (revise) posted by My on Jan 14, 2019 at 17:29:36:

Repas sante (de sante la May viet sai) l healthy meal w/ o junk food ... mẹ nui của M tức vợ của b nui qua đời v cancer nn by giờ ỏng sợ chết như đien hihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]