Re: Bớ anh thiện nam


Posted by tín nữ ..67..233.172 on Jan 14, 2019 at 20:47:45:

In Reply to: Re: Bớ anh thiện nam posted by thiện nam on Jan 14, 2019 at 17:39:39:

Bé con nào trêu chị đấyyyyyyyy?
Hôm nay chị nghe pháp tâm ngoài tâm trong tâm trên tâm dưới loạn x́ ngầu nên tâm của chị đang bất an đấy nhá. Bé con đừng có mà trêu chị nhá .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]