Re: Thư gửi bố nui v3


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 19:48:20:

In Reply to: Re: Thư gửi bố nui v3 posted by My on Jan 14, 2019 at 19:44:49:

ùa, nhưng tout khg phải là adjective, mà là adverb nn ti nghĩ phải là "tout contentes"
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]