Re: sa'ng nay


Posted by Hải u ..73..174.114 on Nov 08, 2018 at 09:04:53:

In Reply to: Re: sa'ng nay posted by DG on Nov 08, 2018 at 08:59:45:

DG cứ ở bn your mom, lo cho her ... bn hắn c nhiu anh chị em họ sẻ nng ruọt m tự hiẻu phải qua lo cho their mom

DG về nh trể, xong v phng ngủ ... th hắn phải lo cho his mom

Tập như vạy để họ bit trch nhiẹm của họ
DG đả để cha mẹ hắn v ngui chị bịnh hoạn ở chung l qu tốt riMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]