vs fraud


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 14, 2019 at 16:40:02:

haha, đúng y là sau khi tui close cái credit card là cái thằng phone dọa " data breach " không c̣n gọi nữa . Tui check messages từ sáng tới không có nó nữa . Chớ mấy ngày nay, mỗi ngày nó gọi tới 20 lần .
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]