hên hay sui


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 08, 2018 at 09:24:52:

chị chồng hay đem fruits lên … cả nhà ai mà nói ǵ chị ấy là chị ấy giận

trừ có DG nói là chị khong giận …. chắc tại chị hay nhờ DG đón con dùm chị

khong biết hên hay sui ??Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]