Re: Kiêm Ái - Đảng Dân Chủ đă thay đổi lư tưởng?


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 08, 2018 at 10:12:09:

In Reply to: Kiêm Ái - Đảng Dân Chủ đă thay đổi lư tưởng? posted by Ti on Nov 08, 2018 at 10:08:09:

Ti này chắc khong phải Ti mà HA thụng nhắc :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]