Re: Posts


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 08, 2018 at 10:10:51:

In Reply to: Re: Posts posted by B on Nov 08, 2018 at 04:59:21:


Bc post chi cũng được. Miễn đừng lm như bc ch đưa hnh "cơ bắp" ln đy.


Tối qua ti bị c mộng, thấy bị ... voi đ.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]