Re: chuyện và người ở miền Tây


Posted by B ..73..180.33 on Mar 14, 2019 at 20:20:51:

In Reply to: chuyện và người ở miền Tây posted by CTC on Mar 14, 2019 at 17:02:22:

ha ha ha ha

Đi VN6 tháng mà không t́m ra được 1 nữ đại gia để yểm tr. 3D software th́ tớ e rằng giấc mơ hôi hương ddo`i dda? ba.i Amazon, la^.t ddo^? microsoft, che^' ngu*. Apple đó đă tan tành theo mấy khói !

Thôi ! dda(`ng y' ca?m kha'i ma` than ra(`ng
"kho^ng tha`nh co^ng thi` thanh` nha^n" va^.y !

Xin chia buồn nha !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]