Re: hên hay sui


Posted by tn ..73..91.53 on Nov 08, 2018 at 10:15:13:

In Reply to: Re: hên hay sui posted by DG + on Nov 08, 2018 at 10:10:48:


chi đó làm siêng trồng qua hén ..... co^'c VN or Tha'i Lan???

cây cốc của tn last year tuởng chết roi, ai ngờ tháng truớc mới mọc nhánh lại, chưa có trái ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]