Re: Kiêm Ái - Đảng Dân Chủ đă thay đổi lư tưởng?


Posted by Ti ..99..22.201 on Nov 08, 2018 at 10:18:46:

In Reply to: Re: Kiêm Ái - Đảng Dân Chủ đă thay đổi lư tưởng? posted by :{ ) on Nov 08, 2018 at 10:14:54:

Tui chắc giỏi lắm ông chỉ vừa đọc xong cái tựa . You are so ignorant!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]